shutterstock_1431813908

Privacy policy

Logopediepraktijk Maarn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Maarn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopediepraktijk Maarn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers
Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Logopediepraktijk Maarn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratief doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht (logopedische screening/logopedisch onderzoek/logopedische behandeling);
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopediepraktijk Maarn de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.

Door het afgeven van deze gegevens gaat u akkoord met het verwerken van deze gegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk Maarn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Logopediepraktijk Maarn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van folders en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopediepraktijk Maarn de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk Maarn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Logopediepraktijk Maarn en haar medewerkers hebben zich contractueel verplicht vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. De zorgverlener heeft voor het verstrekken van uw gegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Er zijn echter uitzonderingen:
– bij wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van een zorgverlener doorbroken worden
– wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derden
– indien noodzakelijk, kunnen vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts).

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van
– de internetomgeving van het AVG-programma
– de (financiële) administratie en cliëntbeheer door ons softwareprogramma
– de declaratieafhandeling zorgverzekeraars en opvraag vergoedingsrecht bij VECOZO
– het meten van cliëntervaringen door Mediquest
– beveiligd mailverkeer tussen zorgverleners en anderen door het gebruik van Zorgmail

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Er is een mogelijkheid dat een extern bureau audits uitvoert, cliëntgegevens zullen hiervoor anoniem worden aangeleverd.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Logopediepraktijk Maarn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:
– gedurende 20 jaar na beëindiging van de behandeling (volwassenen)
– gedurende 20 jaar na het 18e levensjaar (kinderen)
– in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Logopediepraktijk Maarn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Logopediepraktijk Maarn en haar medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– De online omgeving waar uw persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn nogmaals beveiligd met een persoonlijk (sterk) wachtwoord per medewerker. Daar bovenop wordt gebruik gemaakt van z.g.n. tweestaps-authenticatie.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
U heeft tevens het recht uw dossier in te zien. Het kan echter voorkomen dat er gegronde redenen zijn dit te weigeren. Gegronde redenen zijn:
– de privacy van een ander wordt geschaad
– ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? Dan heeft u toestemming van uw kind nodig.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Functionele cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om de website te laten functioneren. De website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Cameratoezicht

– Wij maken gebruik van zichtbaar cameratoezicht, waarbij beeldopnames (kunnen) worden gemaakt ter beveiliging van onze medewerkers en goederen. Wij gebruiken deze opnames enkel indien wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.

– Uitgangspunt bij ons cameratoezicht is dat wij ons houden aan de privacyregelgeving, alsmede dat wij de privacy inbreuk voor onze medewerkers en bezoekers tot een minimum proberen te beperken.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Elske Ganzinga, praktijkhouder:
Sportlaan 11
3951 CG Maarn
e.ganzinga@logopediepraktijkmaarn.nl

Contactformulier

Voor een aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Verzenden