lezen

Lezen, spelling en dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Logopediepraktijk Maarn is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met lees- en/of spellingproblematiek.

Elske is tekstschrijver en corrector van verschillende delen van de methode Spellen met Specht. Onder andere dit programma kan bij de behandelingen ingezet worden. Middels een cognitieve en taalkundige methode wordt er gewerkt aan het verbeteren van de fonologische vaardigheden. De methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Klanken worden gekoppeld aan een kleur, waardoor de klankstructuur van het taalsysteem visueel wordt gemaakt en het fonologisch bewustzijn wordt gestimuleerd.

 

Moeilijkheden met lezen en spellen kan problemen geven met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling: 50% van de kinderen met spraak- en/of taalproblemen krijgt later lees- en/of spellingproblemen. Specifieke risicofactoren voor dyslexie kunnen in de eerste jaren van de basisschool door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en behandeld.


Wat doet een logopedist?
Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken), automatiseren en de oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere door met klanken en letters te werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

Bron: www.logopedie.nl

Contactformulier

Voor een aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Verzenden