klachten

Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw logopedist er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw logopedist. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw logopedist of een medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de logopedie.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht tot:

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Heeft u een klacht over of een geschil met een paramedicus, dan moet de zorgaanbieder u informeren over wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. De logopedisten van Logopediepraktijk Maarn zijn aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), dan kunt u voor het melden van een klacht terecht. Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

Klachtenprocedure Gezondheidcentrum Maarn
De hulpverleners en andere medewerkers van het gezondheidscentrum doen hun best ieder zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar wens verloopt. Vaak zal het gaan om zaken die makkelijk op te lossen zijn. Soms kunnen problemen ingewikkelder zijn. In beide gevallen geldt: blijf niet zitten met uw klacht! Pas als u doorgeeft dat u ontevreden bent, kan gezocht worden naar een oplossing.

Wat te doen bij een klacht?
Opmerkingen en suggesties kunt u mondeling doorgeven aan de betreffende hulpverlener of medewerker. Het beste is eerst uw klacht te bespreken met de betreffende hulpverlener of haar leidinggevende. Op deze manier zal het meestal mogelijk zijn tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Vindt u het moeilijk om met betreffende hulpverlener het onderwerp zelf aan te snijden, of komt u niet tot een oplossing, neemt u dan contact op met de klachtencommissie van de Stichting Gezondheidscentrum.
Deze onafhankelijke klachtencommissie doet een uitspraak op basis van een op schrift gestelde klacht. De mogelijkheid bestaat om een oriënterend gesprek met de klachtencommissie te voeren voordat u de klacht schriftelijk indient. De leden van de klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht. De klachtencommissie bestaat uit vier leden, waar onder een jurist en een arts.


Klachtenbehandeling door een klachtencommissie is een maatschappelijke regeling, waarbij genoegdoening van de cliënt/patiënt voorop staat. Aan uitspraken van een klachtencommissie kunnen geen sancties worden verbonden. Een klachtencommissie stelt alleen vast of een klacht gegrond of ongegrond is.
Na de behandeling door de Klachtencommissie kunt u niet in hoger beroep. U kunt de klacht ook niet meer indienen bij het College.
U kunt met uw klacht eveneens naar de burgerrechter. Deze zal rekening houden met
de inmiddels gevolgde klachtprocedure en de klacht uiteraard ook toetsen aan de Beroepscode voor Logopedisten.
Zeer ernstige klachten bijvoorbeeld behoren te gaan naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Regionaal Tuchtcollege. De klachtencommissie van de Stichting Gezondheidscentrum zal u daar ook op wijzen.

Kosten en procedures
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het College of door de Klachtencommissie. Er gelden wel regels over hoe een klacht moet worden ingediend, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen welke termijn een uitspraak tegemoet kan worden gezien.

Als u overweegt om een klacht in te dienen bij een andere klachtencommissie dan die van het gezondheidscentrum, kunt op contact opnemen met de ambtelijk secretaris van het College en de Klachtencommissie. Deze informeert u of uw klacht bij het College of de Klachtencommissie ingediend kan worden. Ook kunt u informatie over de procedure inwinnen.

Ondersteuning bij de klachtenbehandeling
Wilt u ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Zorgbelang organisatie in uw regio. Wat deze organisaties kunnen doen en hoe u ze kunt bereiken vindt u op de website van zorgbelang Nederland

adressen:

Klachtenloket Paramedici
website: www.klachtenloketparamedici.nl

Klachtencommissie gezondheidscentrum Maarn
e-mail: klachten@gezondheidscentrummaarn.nl

Nederlandse Patiënten Federatie
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Telefoon: 030 297 03 03
www.patiëntenfederatie.nl
info@patientenfederatie.nl

Contactformulier

Voor een aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Verzenden